Изисквания към дрехите втора употреба

September 15, 2009 Изисквания към дрехите втора употреба

НАРЕДБА № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към дрехите втора употреба, предназначени за продажба или хуманитарна помощ.
(2) Изискванията на тази наредба се отнасят и за одеяла, килими, кувертюри, пердета, завеси, покривки, спално бельо и хавлиени кърпи.
(3) Не се допуска продажбата на дрехи за деца до 1 годишна възраст, лично бельо, бански костюми, обувки и детски играчки втора употреба.
Чл. 2. (1) Дрехите втора употреба се продават в обекти за търговия, които се проектират, изграждат и устройват съгласно изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 1 на Закона за здравето.
(2) Всеки, който открие обект за търговия с дрехи втора употреба, е длъжен да уведоми за това съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) по реда на чл. 36 от Закона за здравето.
Чл. 3. Обектите по чл. 2 се обозначават чрез подходящо оформен надпис на български език, че дрехите, които се продават в тях са втора употреба.
Чл. 4. Дрехите втора употреба трябва да отговарят на следните изисквания:
1.да бъдат почистени и дезинфекцирани;
2. да са без видими дефекти и петна;
3. да са здрави.
Чл. 5. (1) Всяка партида дрехи втора употреба, която се продава в търговската мрежа или се предоставя като хуманитарна помощ, се придружава от документ, удостоверяващ, че е извършена дезинфекция, като се посочва метода на обработка и вида на използвания биоциден препарат.
(2) Документът по ал. 1 се издава от фирмата, извършила обработката и/или дезинфекцията на дрехите.
(3) Вносът на дрехи втора употреба се осъществява след предоставяне на митническите власти на документа по ал. 1, в оригинал и на български език.
(4) Копие от документа по ал. 1 се съхранява в търговския обект и се представя при поискване на контролните органи.
Чл. 6. (1) Държавните здравни инспектори спират продажбата на дрехи втора употреба в търговската мрежа, когато те не отговарят на изискванията на чл. 4, т. 1 и 2 и предписват допълнителна обработка (химическо чистене, пране, гладене).
(2) Предлагането на дрехите по ал. 1 за продажба в търговската мрежа става след извършена допълнителна обработка, удостоверено с документ или знак върху тъканта.
(3) Държавните здравни инспектори спират продажбата на дрехите втора употреба, които не отговарят на изискванията на чл. 4, т. 3 и разпореждат унищожаването или използването им за други цели.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата “дрехи втора употреба” са употребявани дрехи, годни за по-нататъшна употреба, които след допълнителна обработка могат да се използват по предназначението, за което са създадени.
Заключителни разпоредби
§ 2. Отговорност за спазване на наредбата носят лицата, които внасят и продават дрехи втора употреба.
§ 3.Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от РИОКОЗ.
§ 4. Наредбата се издава на основание на чл. 34, ал. 2 и § 1, т. 10, б. “д” от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето.
§ 5. В Наредба № 27 за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (обн. ДВ, бр. 75 от 1995 г., изм. бр. 78 от 2003 г., бр. 4 от 2004 г., изм. и доп. бр. 15 от 2004 г.). се заличават ред 54 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 и част “Д” от приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 2 се заличават.